Privacy Statement OMC Zaandam
Hierna ook te noemen: OMCZaandam.nl

Verantwoordelijke
Binnen het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam (OMC Zaandam) worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

OMC Zaandam is zogeheten verantwoordelijke in de zon van de AVG. Dit houdt in dat  OMC Zaandam beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens
Voor het leveren van een goede dienstverlening in het noodzakelijk dat OMC Zaandam uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Medische hulpverleners zijn verplicht een (digitaal) medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn. Binnen OMC Zaandam worden persoonsgegevens verwerkt om de juiste word, behandeling en nazorg te kunnen bieden. Daarnaast verwerkt OMC Zaandam persoonsgegevens voor bijvoorbeeld:

 • Kwaliteitsbewaking en verbetering van onze dienstverlening;
 • Om klachten en incidenten te onderzoeken;
 • De financiële afhandeling van de zorg- en hulpverlening en onze administratie op orde te hebben;
 • Aan te tonen bij andere (overheids-)instanties dat OMC Zaandam zich houdt aan gemaakte afspraken en geldende wet- en regelgeving. Denk aan accountants en inspectiediensten van de overheid.

Wanneer OMC Zaandam uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Om bovengenoemde doelen te realiseren verzamelt OMC Zaandam persoonsgegevens.

OMC Zaandam gebruikt:

 • Naam, adres, en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
  Gegevens zorg verzekering
 • Huisarts
 • Apotheek
 • Opticien / optometrist
 • Verwijsbrief
 • Allergieën
 • Medicatie
 • Resultaten diagnostisch onderzoek
 • Inhoudelijke verslaglegging per bezoek /activiteit inclusief vervolg beleid
 • Verstrekte / gekochte hulpmiddelen
 • Register van (toekomstige ) activiteiten

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de patiënt zelf, maar afkomstig zijn van derden/instanties zullen wij de bron nader omschrijven.

Grondslag verwerking

Bij OMC Zaandam willen wij dat u goede zorg- en behandeling ontvangt. Om deze zorg te kunnen leveren verzamelen wij persoonsgegevens. Daarom heeft OMC Zaandam een overeenkomst gesloten met u. Daarnaast moet de organisatie zich houden aan wettelijke verplichtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ook als u toestemming hebt gegeven mogen wij uw gegevens verwerken. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming.
OMC Zaandam mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:

 1. U voor de verwerking uw toestemming heeft verleend;
 2. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 3. De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan OMC Zaandam onderworpen is;
 4. De gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u of een ander natuurlijk persoon;
 5. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die OMC Zaandam van u heeft verwerkt. Dit kan uitsluitend met een schriftelijk verzoek en een kopie van geldig legitimatiebewijs.

Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.
OMC Zaandam zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek. Wij sturen nooit persoonsgegevens via de email.

U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan OMC Zaandam waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn:

Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam

t.a.v. afdeling zorgadministratie

H. Gerhardstraat 10

1502 CK Zaandam

075-6140662

Bewaartermijn

OMC Zaandam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. In het kader van de WGBO geldt in beginsel een bewaarplicht van vijftien jaar.

(Medische) informatie delen met derden

Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag uw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners. Daarnaast kan het soms nodig zijn dat persoonsgegevens gedeeld worden met andere organisaties of hulpverleners die met OMC Zaandam samenwerken. In dergelijke situaties worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk is en maken wij duidelijke afspraken.

 

Klikgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s door gebruik te maken van cookies en scripts. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. De gegevens over het klikgedrag worden niet aan uw profiel gekoppeld. Wij wijzen u er in dit verband dat u cookies kunt uitzetten.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. OMC Zaandam heeft voor de beveiliging van uw persoonsgegevens in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Beveiligde login op de computersystemen;
 • Beveiligingsstructuur op de servers;
 • Back-up van de data
 • de door u verstrekte data wordt niet op de website opgeslagen

Vragen

Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch 075-6140662, schriftelijk via de mail info@omczaandam.nl dan wel door een brief te zenden naar bovengenoemde adreslocatie. OMC Zaandam zal uw vraag over de privacy zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u schriftelijk  een klacht indienen bij

Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam

t.a.v. mw. S. Ruts

H. Gerhardstraat 10

1502 CK Zaandam

Of

De Autoriteit Persoonsgegevens

Wijziging van Privacy Statement

OMC Zaandam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Vragen en antwoorden over het coronavirus

Naar aanleiding van de recente berichtgeving van de Rijksoverheid, de NOG en onze branchevereniging ZKN, over het coronavirus hanteren wij de afgegeven adviezen en voorzorgsmaatregelen.
Dit houdt in dan het OMC Zaandam vanaf heden alleen focust op urgente electieve, ofwel planbare, oogheelkundige zorg op basis van oordeel oogarts en doorgang IVI’s. Dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daar waar mogelijk laten we de spreekuren telefonisch doorgaan. Indien dit niet mogelijk is annuleren wij de afspraak. Wij nemen later contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.

Indien uw afspraak wordt geannuleerd, wordt u door ons gebeld en geïnformeerd.

Indien u niet wordt gebeld, dan gaat uw gewoon door op de polikliniek en verwachten wij u op het spreekuur.

Twijfelt u of een afspraak doorgang kan vinden, stuurt u ons een e-mail naar info@omczaandam.nl .

Waarom deze maatregel?

Net als veel andere klinieken neemt het OMC Zaandam extra maatregelen om patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Deskundigen adviseren om het aantal contacten met medemensen te beperken. Zo kunnen we verdere verspreiding van het virus tegengaan.

Het OMC Zaandam vraagt u om medewerking en begrip. Nogmaals verzoeken we iedereen om het OMC Zaandam alleen te bellen als het echt nodig is.

Welke voorbereidingen heeft het OMC Zaandam getroffen i.v.m. het coronavirus?

Wij houden scherp in de gaten of onze bezoekers van de poliklinieken mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Hiervoor hebben wij een protocol opgesteld. Zo vragen wij patiënten en bezoekers waarbij wij verschijnselen van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts aanwezig zijn om de afspraak te annuleren en het pand niet te betreden.

Bij binnenkomst verzoeken wij u om uw handen te desinfecteren met handenalcohol, de gebruiksaanwijzing treft u bij de ingang van het OMC Zaandam. Tevens reinigen wij 3 maal daags alle deurkrukken. Daarnaast schudden wij binnen de kliniek voorlopig geen handen om besmetting te voorkomen.

Mag ik een begeleider meenemen naar mijn afspraak?

Voor bezoeken van een afspraak geldt dat de patiënt bij voorkeur alleen naar binnen komt, tenzij begeleiding noodzakelijk is.

Poliklinische, operatieve verrichtingen en kleine ingrepen

Het OMC Zaandam blijft open voor patiënten, maar met een aangepast schema. Wij behandelen alleen zorg met urgente aard. Daar waar mogelijk laten we de spreekuren telefonisch doorgaan. Indien dit niet mogelijk is annuleren wij de afspraak. Wij nemen later contact met u op om een nieuwe afspraak te maken. Als er niets verander voor u, dan krijgt u géén bericht. U hoeft ons niet te bellen.

Periodieke ooginjecties

De periodieke ooginjectie behandelingen, ook wel bekend als intravitreale injecties (IVI’s), zijn zeer noodzakelijk en gaan in principe allemaal door. Indien u klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan verzoeken wij u de afspraak te annuleren. Indien u 24 uur klachtenvrij bent kunt u contact opnemen om zo snel mogelijk een nieuwe afspraak voor uw injectie in te plannen.

Wanneer kan een afspraak NIET doorgaan?

We verzoeken u om NIET naar het OMC Zaandam te komen:

 • Na bezoek aan risicogebied (zie website RIVM)
 • Na onbeschermd contact met vermeend of bewezen coronapatiënt
 • Bij koorts > 38°C
 • Bij hoesten
 • Bij milde luchtwegklachten

Is dit het geval, dan kunt u uw eventuele afspraak, het liefst 24 uur van te voren,  telefonisch verzetten.

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?

Het is vooral van belang om het risico op besmetting, met welk virus dan ook, zoveel mogelijk te beperken door:

Hygiëne-maatregelen in acht te nemen:

 • Was de handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
 • Geen handen schudden.
 • Blijf 1,5 meter bij elkaar vandaan.

Mogelijke risicomomenten op contact met het virus te vermijden, dat wil zeggen:

 • Niet reizen naar gebieden waar het virus is vastgesteld.
 • Niet op bezoek gaan bij mensen die recent (2 weken geleden) in gebieden zijn geweest waar het virus is vastgesteld.
 • Terughoudend te zijn om op bezoek te gaan bij mensen met klachten van koorts, hoesten en kortademigheid.

Hoe herken ik het coronavirus?

Als u de afgelopen twee weken in een land of gebied bent geweest waar het coronavirus voorkomt of de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het coronavirus en u heeft nieuwe klachten van de luchtwegen zoals hoesten of toenemende kortademigheid, dan is het verstandig telefonisch de huisarts te raadplegen.

Voor algemene informatie over het coronavirus verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM.

Tekstgrootte
Contrast