Privacy Statement OMC Zaandam
Hierna ook te noemen: OMCZaandam.nl

Verantwoordelijke
Binnen het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam (OMC Zaandam) worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

OMC Zaandam is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat OMC Zaandam beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens
Voor het leveren van een goede dienstverlening in het noodzakelijk dat OMC Zaandam uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Medische hulpverleners zijn verplicht een (digitaal) medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn. Binnen OMC Zaandam worden persoonsgegevens verwerkt om de juiste behandeling en nazorg te kunnen bieden. Daarnaast verwerkt OMC Zaandam persoonsgegevens voor bijvoorbeeld:

 • Kwaliteitsbewaking en verbetering van onze dienstverlening;
 • Om klachten en incidenten te onderzoeken;
 • De financiële afhandeling van de zorg- en hulpverlening en onze administratie op orde te hebben;
 • Aan te tonen bij andere (overheids-)instanties dat OMC Zaandam zich houdt aan gemaakte afspraken en geldende wet- en regelgeving. Denk aan accountants en inspectiediensten van de overheid.

Wanneer OMC Zaandam uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Om bovengenoemde doelen te realiseren verzamelt OMC Zaandam persoonsgegevens.

OMC Zaandam gebruikt:

 • Naam, adres, en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens zorg verzekering
 • Huisarts
 • Apotheek
 • Opticien / optometrist
 • Verwijsbrief
 • Allergieën
 • Medicatie
 • Resultaten diagnostisch onderzoek
 • Inhoudelijke verslaglegging per bezoek /activiteit inclusief vervolg beleid
 • Verstrekte / gekochte hulpmiddelen
 • Register van (toekomstige) activiteiten

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de patiënt zelf, maar afkomstig zijn van derden/instanties zullen wij de bron nader omschrijven.

Grondslag verwerking

Bij OMC Zaandam willen wij dat u goede zorg- en behandeling ontvangt. Om deze zorg te kunnen leveren verzamelen wij persoonsgegevens. Daarom heeft OMC Zaandam een overeenkomst gesloten met u. Daarnaast moet de organisatie zich houden aan wettelijke verplichtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ook als u toestemming hebt gegeven mogen wij uw gegevens verwerken. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming.
OMC Zaandam mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:

 1. U voor de verwerking uw toestemming heeft verleend;
 2. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 3. De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan OMC Zaandam onderworpen is;
 4. De gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u of een ander natuurlijk persoon;
 5. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die OMC Zaandam van u heeft verwerkt. Dit kan uitsluitend met een schriftelijk verzoek en een kopie van geldig legitimatiebewijs.

Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.
OMC Zaandam zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek. Wij sturen de persoonsgegevens via beveiligd e-mail.

U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan OMC Zaandam waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn:

Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam

t.a.v. afdeling zorgadministratie

H. Gerhardstraat 10

1502 CK Zaandam

075-6140662

Bewaartermijn

OMC Zaandam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. OMC Zaandam hanteert de wettelijke bewaartermijn conform de WGBO.

(Medische) informatie delen met derden

Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag uw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners. Daarnaast kan het soms nodig zijn dat persoonsgegevens gedeeld worden met andere organisaties of hulpverleners die met OMC Zaandam samenwerken. In dergelijke situaties worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk is en maken wij duidelijke afspraken.

 

Klikgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s door gebruik te maken van cookies en scripts. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. De gegevens over het klikgedrag worden niet aan uw profiel gekoppeld. Wij wijzen u er in dit verband dat u cookies kunt uitzetten.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. OMC Zaandam heeft voor de beveiliging van uw persoonsgegevens in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Beveiligde login op de computersystemen;
 • Beveiligingsstructuur op de servers;
 • Back-up van de data
 • de door u verstrekte data wordt niet op de website opgeslagen

Vragen

Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch 075-6140662, schriftelijk via de mail info@omczaandam.nl dan wel door een brief te zenden naar bovengenoemde adreslocatie. OMC Zaandam zal uw vraag over de privacy zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u schriftelijk  een klacht indienen bij

Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam

t.a.v. de Klachtenfunctionaris

H. Gerhardstraat 10

1502 CK Zaandam

Of

De Autoriteit Persoonsgegevens

Wijziging van Privacy Statement

OMC Zaandam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Laatst gewijzigd op 10 augustus 2020

Vragen en antwoorden over het coronavirus

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de berichtgeving van de Rijksoverheid, de NOG en onze branchevereniging ZKN, hanteren wij de afgegeven adviezen en voorzorgsmaatregelen.

Vanaf dinsdag 1 december 2020 a.s. is het dragen van een mondkapje bij het betreden van de kliniek voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder verplicht. Dit is lijn met de aangekondigde maatregelen in de persconferentie van 17 november 2020 jl. aangaande de verplichting tot het het dragen van een mondkapje in openbare ruimten. 

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt naast alle andere voorzorgsmaatregelen die reeds zijn getroffen en van groot belang zijn om het coronavirus in te dammen en onder controle te krijgen. Door mee te werken aan alle voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus kunnen wij de oogzorg binnen OMC Zaandam bereikbaar houden voor iedereen die in deze bijzondere tijd oogzorg nodig heeft!

Binnen het OMC Zaandam wordt de 1,5 meter afstand norm zo goed mogelijk nageleefd en worden alle reeds getroffen (hygiëne-) maatregelen in acht genomen. Dit betekent concreet dat het OMC Zaandam werkt met een aangepast schema waarin

- elke dag minimaal twee oogartsen poli spreekuur hebben met ondersteuning van onze praktijkassistentes, basisarts, en technisch oogheelkundige assistentes;
- elke dag minimaal een volledig OK programma wordt gedraaid;
- daar waar mogelijk worden de postoperatieve patiënten voor hun consult thuis gebeld door de operateur.

Dit betekent dat u met ons contact kan opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan via het e-mailadres contactmail@omczaandam.nl of door te bellen naar 075 614 0662.

De coronamaatregelen kunnen verschillende gevolgen hebben, zoals dat op de dag van de afspraak of een vervolgafspraak wordt ingepland bij een andere arts dan u gewend bent. Wij vragen u hier uw medewerking en begrip in.

Daarnaast zijn begeleiders niet welkom in het pand. Dit om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te handhaven en om zo veel mogelijk patiënten te kunnen ontvangen.  Heeft u een (medische) urgentie en is het meenemen van een begeleider noodzakelijk? Dit dient vóór uw afspraak bij ons bekend te zijn.

Tevens verzoeken wij u om niet vroeg op uw afspraak te verschijnen. Houd u aan de aangegeven tijden om drukte in de kliniek te voorkomen. Indien u toch te vroeg bent, zullen wij u verzoeken om buiten de kliniek te wachten.

Twijfelt u of een afspraak doorgang kan vinden, stuurt u ons een e-mail naar contactmail@omczaandam.nl.

Zie voor verdere informatie onze coronapagina. 

Aangepast op vrijdag 20 november 2020 jl., 18:50 uur

Tekstgrootte
Contrast