Wist u dat…

…het OMC Zaandam gevestigd is in de voormalige brandweerkazerne aan de H. Gerhardstraat aan het einde van de Peperstraat te Zaandam? Onderstaand vindt u de verdere contactgegevens van het OMC Zaandam en de benodigde informatie voor het maken van een afspraak.

Om de kwaliteit van zorg mede te bewaken is op 1 juni 1996 de “Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen” in werking gesteld. Deze wet verplicht elke zorginstelling een cliëntenraad in te stellen om de mensen die afhankelijk zijn van zorg invloed te geven op de zorgverlening. In het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam is sinds het jaar 2011 een Cliëntenraad actief. De raad is een wettelijk advies- en overlegorgaan, dat de belangen van de patiënt en cliënt behartigt. U kunt de Cliëntenraad vergelijken met een Ondernemingsraad, die er is voor medewerkers.

Cliënten

Met ‘cliënten’ bedoelen we iedereen die om wat voor reden dan ook met het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam te maken krijgt. Zowel (potentiële) patiënten en hun familie, als bezoekers en patiëntenverenigingen.

Cliëntenraad Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam

De Cliëntenraad behartigt de belangen van mensen die op de zorg van het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam zijn aangewezen. De raad overlegt daarover periodiek met de Raad van Bestuur van het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam.

De onderwerpen waarover de Cliëntenraad overlegt zijn zeer verschillend. Dit kan variëren van financiële onderwerpen zoals de onderhandelingen met de zorgverzekeraars, direct patiëntgebonden onderwerpen zoals de wachtlijstproblematiek (zie ook de landelijke Treeknormen) of (re)organisatie binnen de instelling. Het gaat altijd om algemene zaken en niet om de situatie van één cliënt.

De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam een aparte klachtenregeling. Wel krijgt de Cliëntenraad via de klachtencommissie inzicht in de aard van de klachten.

Wie maken er deel uit van een Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit twee tot vier mensen. Bij de samenstelling wordt gekeken naar deskundigheid, betrokkenheid, woonplaats, zodat een zo gevarieerd mogelijk gezelschap de belangen van de mensen uit de regio kan behartigen. De zittingsduur is drie jaar. Verlenging met maximaal één periode is mogelijk. Gebruikelijk is om vacatures door middel van het plaatsen van een advertentie bekend te maken en geïnteresseerden op die manier de gelegenheid te geven zich kandidaat te stellen. De Cliëntenraad vertegenwoordigt een achterban die niet altijd zichtbaar is.

Wat is de taak van een Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft minimaal 2x per jaar overleg samen met de Raad van Bestuur en 1x per jaar overleg met de Raad van Toezicht. De Cliëntenraad heeft bovendien contact met overige functionarissen binnen de organisatie. De Cliëntenraad onderhoudt ook contacten met externe partijen zoals patiënten- en consumentenorganisaties. Door regelmatig overleg, het lezen van stukken, het oor te luisteren leggen bij de omgeving, het houden van een enquête enz. volgt de Cliëntenraad de gang van zaken die de cliënten aangaan. Het belang van de patiënt staat voorop; vanuit die gedachte kan de raad adviserend en stimulerend bezig zijn.

De bevoegdheden van de Cliëntenraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft de Cliëntenraad (verzwaard) adviesrecht, informatierecht en recht van voordracht.

Adviesrecht

De Cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Gewoon adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder het advies naast zich neer mag leggen, er moet wel een schriftelijke motivering volgen. Naast het gewone adviesrecht is er ook verzwaard adviesrecht. Als de zorgaanbieder een verzwaard adviesrecht niet volgt, dan wordt de zaak voorgelegd aan een commissie van vertrouwenslieden.Deze commissie doet een bindende uitspraak. Onderwerpen,waarin de cliëntenraad adviseert, die aan de orde komen zijn o.a.

 1. informatieverstrekking aan de patiënt
 2. privacy
 3. wachtlijsten
 4. bouw en verbouw
 5. lezen van jaarverslag, begroting, jaarrekening
 6. algemeen beleid op het gebied van de kwaliteit, veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en wijziging van doelstellingen, fusies

Een uitgebreid scala van onderwerpen. In een jaarplan worden de prioriteiten aangegeven.
Actuele zaken worden altijd besproken.

Het recht op informatie

Om goed te kunnen werken heeft de Cliëntenraad tijdig volledige en duidelijke informatie nodig. De Raad van Bestuur verschaft die informatie.

Reactie? Meer informatie? Uw mening?

Wilt u reageren, wilt u meer informatie of wilt u uw mening kenbaar maken, dan kan dat op verschillende manieren.

In de eerste plaats kunt u bij het secretaris van de Cliëntenraad alle informatie krijgen die U wenst. De Cliëntenraad is ook geïnteresseerd in uw mening over onderwerpen die van belang zijn voor patiënten van het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam. Hebt u een advies of opmerking over een onderwerp dat de behandeling, verpleging en/of ondersteuning hiervan kan verbeteren, stuur dit dan naar de Cliëntenraad. Dit kan per post of email. U hoeft uw naam niet te vermelden. Als u echter antwoord wilt ontvangen is dit wel wenselijk. Als u lid bent van een patiëntenvereniging, kunt u uw adviezen of opmerkingen via deze vereniging bekend maken aan de Cliëntenraad. Afhankelijk van uw boodschap wordt mondeling of schriftelijk contact met u opgenomen.

Wat doet de cliëntenraad niet

Voor de duidelijkheid: U kunt bij de Cliëntenraad niet terecht voor klachtenafhandeling. Daarvoor heeft het Oogheelkundig Medisch Centrum een klachtencommissie.

Hoe bereikt u de Cliëntenraad:

Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam
T.a.v. Cliëntenraad
H. Gerhardstraat 10, 1502 CK Zaandam
E-mailadres: clientenraad@omczaandam.nl
Website: www.omczaandam.nl

Wat kunt u voor de Cliëntenraad van het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam doen?

De Cliëntenraad hoort graag uw mening en doet hier ook iets mee. Daarom roepen wij u op om uw vragen, opmerkingen en goede raad aan ons door te geven.

Vragen en antwoorden over het coronavirus

Naar aanleiding van de recente berichtgeving van de Rijksoverheid, de NOG en onze branchevereniging ZKN, over het coronavirus hanteren wij de afgegeven adviezen en voorzorgsmaatregelen.
Dit houdt in dan het OMC Zaandam vanaf heden alleen focust op urgente electieve, ofwel planbare, oogheelkundige zorg op basis van oordeel oogarts en doorgang IVI’s. Dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daar waar mogelijk laten we de spreekuren telefonisch doorgaan. Indien dit niet mogelijk is annuleren wij de afspraak. Wij nemen later contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.

Indien uw afspraak wordt geannuleerd, wordt u door ons gebeld en geïnformeerd.

Indien u niet wordt gebeld, dan gaat uw gewoon door op de polikliniek en verwachten wij u op het spreekuur.

Twijfelt u of een afspraak doorgang kan vinden, stuurt u ons een e-mail naar info@omczaandam.nl .

Waarom deze maatregel?

Net als veel andere klinieken neemt het OMC Zaandam extra maatregelen om patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Deskundigen adviseren om het aantal contacten met medemensen te beperken. Zo kunnen we verdere verspreiding van het virus tegengaan.

Het OMC Zaandam vraagt u om medewerking en begrip. Nogmaals verzoeken we iedereen om het OMC Zaandam alleen te bellen als het echt nodig is.

Welke voorbereidingen heeft het OMC Zaandam getroffen i.v.m. het coronavirus?

Wij houden scherp in de gaten of onze bezoekers van de poliklinieken mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Hiervoor hebben wij een protocol opgesteld. Zo vragen wij patiënten en bezoekers waarbij wij verschijnselen van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts aanwezig zijn om de afspraak te annuleren en het pand niet te betreden.

Bij binnenkomst verzoeken wij u om uw handen te desinfecteren met handenalcohol, de gebruiksaanwijzing treft u bij de ingang van het OMC Zaandam. Tevens reinigen wij 3 maal daags alle deurkrukken. Daarnaast schudden wij binnen de kliniek voorlopig geen handen om besmetting te voorkomen.

Mag ik een begeleider meenemen naar mijn afspraak?

Voor bezoeken van een afspraak geldt dat de patiënt bij voorkeur alleen naar binnen komt, tenzij begeleiding noodzakelijk is.

Poliklinische, operatieve verrichtingen en kleine ingrepen

Het OMC Zaandam blijft open voor patiënten, maar met een aangepast schema. Wij behandelen alleen zorg met urgente aard. Daar waar mogelijk laten we de spreekuren telefonisch doorgaan. Indien dit niet mogelijk is annuleren wij de afspraak. Wij nemen later contact met u op om een nieuwe afspraak te maken. Als er niets verander voor u, dan krijgt u géén bericht. U hoeft ons niet te bellen.

Periodieke ooginjecties

De periodieke ooginjectie behandelingen, ook wel bekend als intravitreale injecties (IVI’s), zijn zeer noodzakelijk en gaan in principe allemaal door. Indien u klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan verzoeken wij u de afspraak te annuleren. Indien u 24 uur klachtenvrij bent kunt u contact opnemen om zo snel mogelijk een nieuwe afspraak voor uw injectie in te plannen.

Wanneer kan een afspraak NIET doorgaan?

We verzoeken u om NIET naar het OMC Zaandam te komen:

 • Na bezoek aan risicogebied (zie website RIVM)
 • Na onbeschermd contact met vermeend of bewezen coronapatiënt
 • Bij koorts > 38°C
 • Bij hoesten
 • Bij milde luchtwegklachten

Is dit het geval, dan kunt u uw eventuele afspraak, het liefst 24 uur van te voren,  telefonisch verzetten.

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?

Het is vooral van belang om het risico op besmetting, met welk virus dan ook, zoveel mogelijk te beperken door:

Hygiëne-maatregelen in acht te nemen:

 • Was de handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
 • Geen handen schudden.
 • Blijf 1,5 meter bij elkaar vandaan.

Mogelijke risicomomenten op contact met het virus te vermijden, dat wil zeggen:

 • Niet reizen naar gebieden waar het virus is vastgesteld.
 • Niet op bezoek gaan bij mensen die recent (2 weken geleden) in gebieden zijn geweest waar het virus is vastgesteld.
 • Terughoudend te zijn om op bezoek te gaan bij mensen met klachten van koorts, hoesten en kortademigheid.

Hoe herken ik het coronavirus?

Als u de afgelopen twee weken in een land of gebied bent geweest waar het coronavirus voorkomt of de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het coronavirus en u heeft nieuwe klachten van de luchtwegen zoals hoesten of toenemende kortademigheid, dan is het verstandig telefonisch de huisarts te raadplegen.

Voor algemene informatie over het coronavirus verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM.

Tekstgrootte
Contrast