Wist u dat…

…het OMC Zaandam gevestigd is in de voormalige brandweerkazerne aan de H. Gerhardstraat aan het einde van de Peperstraat te Zaandam? Onderstaand vindt u de verdere contactgegevens van het OMC Zaandam en de benodigde informatie voor het maken van een afspraak.

Om de kwaliteit van zorg mede te bewaken is op 1 juni 1996 de “Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen” in werking gesteld. Deze wet verplicht elke zorginstelling een cliëntenraad in te stellen om de mensen die afhankelijk zijn van zorg invloed te geven op de zorgverlening. In het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam is sinds het jaar 2011 een Cliëntenraad actief. De raad is een wettelijk advies- en overlegorgaan, dat de belangen van de patiënt en cliënt behartigt. U kunt de Cliëntenraad vergelijken met een Ondernemingsraad, die er is voor medewerkers.

Cliënten

Met ‘cliënten’ bedoelen we iedereen die om wat voor reden dan ook met het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam te maken krijgt. Zowel (potentiële) patiënten en hun familie, als bezoekers en patiëntenverenigingen.

Cliëntenraad Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam

De Cliëntenraad behartigt de belangen van mensen die op de zorg van het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam zijn aangewezen. De raad overlegt daarover periodiek met de Raad van Bestuur van het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam.

De onderwerpen waarover de Cliëntenraad overlegt zijn zeer verschillend. Dit kan variëren van financiële onderwerpen zoals de onderhandelingen met de zorgverzekeraars, direct patiëntgebonden onderwerpen zoals de wachtlijstproblematiek (zie ook de landelijke Treeknormen) of (re)organisatie binnen de instelling. Het gaat altijd om algemene zaken en niet om de situatie van één cliënt.

De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam een aparte klachtenregeling. Wel krijgt de Cliëntenraad via de klachtencommissie inzicht in de aard van de klachten.

Wie maken er deel uit van een Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit twee tot vier mensen. Bij de samenstelling wordt gekeken naar deskundigheid, betrokkenheid, woonplaats, zodat een zo gevarieerd mogelijk gezelschap de belangen van de mensen uit de regio kan behartigen. De zittingsduur is drie jaar. Verlenging met maximaal één periode is mogelijk. Gebruikelijk is om vacatures door middel van het plaatsen van een advertentie bekend te maken en geïnteresseerden op die manier de gelegenheid te geven zich kandidaat te stellen. De Cliëntenraad vertegenwoordigt een achterban die niet altijd zichtbaar is.

Wat is de taak van een Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft minimaal 2x per jaar overleg samen met de Raad van Bestuur en 1x per jaar overleg met de Raad van Toezicht. De Cliëntenraad heeft bovendien contact met overige functionarissen binnen de organisatie. De Cliëntenraad onderhoudt ook contacten met externe partijen zoals patiënten- en consumentenorganisaties. Door regelmatig overleg, het lezen van stukken, het oor te luisteren leggen bij de omgeving, het houden van een enquête enz. volgt de Cliëntenraad de gang van zaken die de cliënten aangaan. Het belang van de patiënt staat voorop; vanuit die gedachte kan de raad adviserend en stimulerend bezig zijn.

De bevoegdheden van de Cliëntenraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft de Cliëntenraad (verzwaard) adviesrecht, informatierecht en recht van voordracht.

Adviesrecht

De Cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Gewoon adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder het advies naast zich neer mag leggen, er moet wel een schriftelijke motivering volgen. Naast het gewone adviesrecht is er ook verzwaard adviesrecht. Als de zorgaanbieder een verzwaard adviesrecht niet volgt, dan wordt de zaak voorgelegd aan een commissie van vertrouwenslieden.Deze commissie doet een bindende uitspraak. Onderwerpen,waarin de cliëntenraad adviseert, die aan de orde komen zijn o.a.

  1. informatieverstrekking aan de patiënt
  2. privacy
  3. wachtlijsten
  4. bouw en verbouw
  5. lezen van jaarverslag, begroting, jaarrekening
  6. algemeen beleid op het gebied van de kwaliteit, veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en wijziging van doelstellingen, fusies

Een uitgebreid scala van onderwerpen. In een jaarplan worden de prioriteiten aangegeven.
Actuele zaken worden altijd besproken.

Het recht op informatie

Om goed te kunnen werken heeft de Cliëntenraad tijdig volledige en duidelijke informatie nodig. De Raad van Bestuur verschaft die informatie.

Reactie? Meer informatie? Uw mening?

Wilt u reageren, wilt u meer informatie of wilt u uw mening kenbaar maken, dan kan dat op verschillende manieren.

In de eerste plaats kunt u bij het secretaris van de Cliëntenraad alle informatie krijgen die U wenst. De Cliëntenraad is ook geïnteresseerd in uw mening over onderwerpen die van belang zijn voor patiënten van het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam. Hebt u een advies of opmerking over een onderwerp dat de behandeling, verpleging en/of ondersteuning hiervan kan verbeteren, stuur dit dan naar de Cliëntenraad. Dit kan per post of email. U hoeft uw naam niet te vermelden. Als u echter antwoord wilt ontvangen is dit wel wenselijk. Als u lid bent van een patiëntenvereniging, kunt u uw adviezen of opmerkingen via deze vereniging bekend maken aan de Cliëntenraad. Afhankelijk van uw boodschap wordt mondeling of schriftelijk contact met u opgenomen.

Wat doet de cliëntenraad niet

Voor de duidelijkheid: U kunt bij de Cliëntenraad niet terecht voor klachtenafhandeling. Daarvoor heeft het Oogheelkundig Medisch Centrum een klachtencommissie.

Hoe bereikt u de Cliëntenraad:

Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam
T.a.v. Cliëntenraad
H. Gerhardstraat 10, 1502 CK Zaandam
E-mailadres: clientenraad@omczaandam.nl
Website: www.omczaandam.nl

Wat kunt u voor de Cliëntenraad van het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam doen?

De Cliëntenraad hoort graag uw mening en doet hier ook iets mee. Daarom roepen wij u op om uw vragen, opmerkingen en goede raad aan ons door te geven.

Vragen en antwoorden over het coronavirus

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de berichtgeving van de Rijksoverheid, de NOG en onze branchevereniging ZKN, hanteren wij de afgegeven adviezen en voorzorgsmaatregelen.

Vanaf dinsdag 1 december 2020 a.s. is het dragen van een mondkapje bij het betreden van de kliniek voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder verplicht. Dit is lijn met de aangekondigde maatregelen in de persconferentie van 17 november 2020 jl. aangaande de verplichting tot het het dragen van een mondkapje in openbare ruimten. 

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt naast alle andere voorzorgsmaatregelen die reeds zijn getroffen en van groot belang zijn om het coronavirus in te dammen en onder controle te krijgen. Door mee te werken aan alle voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus kunnen wij de oogzorg binnen OMC Zaandam bereikbaar houden voor iedereen die in deze bijzondere tijd oogzorg nodig heeft!

Binnen het OMC Zaandam wordt de 1,5 meter afstand norm zo goed mogelijk nageleefd en worden alle reeds getroffen (hygiëne-) maatregelen in acht genomen. Dit betekent concreet dat het OMC Zaandam werkt met een aangepast schema waarin

- elke dag minimaal twee oogartsen poli spreekuur hebben met ondersteuning van onze praktijkassistentes, basisarts, en technisch oogheelkundige assistentes;
- elke dag minimaal een volledig OK programma wordt gedraaid;
- daar waar mogelijk worden de postoperatieve patiënten voor hun consult thuis gebeld door de operateur.

Dit betekent dat u met ons contact kan opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan via het e-mailadres contactmail@omczaandam.nl of door te bellen naar 075 614 0662.

De coronamaatregelen kunnen verschillende gevolgen hebben, zoals dat op de dag van de afspraak of een vervolgafspraak wordt ingepland bij een andere arts dan u gewend bent. Wij vragen u hier uw medewerking en begrip in.

Daarnaast zijn begeleiders niet welkom in het pand. Dit om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te handhaven en om zo veel mogelijk patiënten te kunnen ontvangen.  Heeft u een (medische) urgentie en is het meenemen van een begeleider noodzakelijk? Dit dient vóór uw afspraak bij ons bekend te zijn.

Tevens verzoeken wij u om niet vroeg op uw afspraak te verschijnen. Houd u aan de aangegeven tijden om drukte in de kliniek te voorkomen. Indien u toch te vroeg bent, zullen wij u verzoeken om buiten de kliniek te wachten.

Twijfelt u of een afspraak doorgang kan vinden, stuurt u ons een e-mail naar contactmail@omczaandam.nl.

Zie voor verdere informatie onze coronapagina. 

Aangepast op vrijdag 20 november 2020 jl., 18:50 uur

Tekstgrootte
Contrast